Praktijk reglementen

Praktijk reglementen


Afmelden

Indien een afspraak om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur van te voren afgemeld te worden. Niet, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden. Bij eenmalig verzuim zal de praktijk dit niet in rekening brengen, kom dit echter vaker voor dan zal de praktijk dit wel in rekening brengen.

Hygiëne

De praktijk verwacht dat u zelf een handdoek meeneemt naar de behandeling, mocht u dit vergeten zijn dan zijn er uiteraard handdoeken op de praktijk aanwezig.


Klachten

Indien u niet tevreden bent over een behandeling binnen deze praktijk, kunt hierover een klacht indienen bij de fysiotherapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. Als u er met de fysiotherapeut niet uitkomt kunt u een klacht indienen bij de Klachtenregeling Fysiotherapie. Meer informatie kunt u vinden op www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is  de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

- Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

- U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

- Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

- Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

- Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

- Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

- Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.